Rechten en plichten

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen.
 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelenen mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.
 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot depersoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van dewerknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgevingbetreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.
 4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over henopgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hundossier bezorgen.
 5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.
 6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie teverstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.
 7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder deverantwoordelijkheid van een psycholoog.
 8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbodtegenover staat.
 9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbareorde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale offiscalewetgeving.
 10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met eenstaking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bijgebrek aan werk wegens economische oorzaken.
 11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake detewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.
 12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervings- ofontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.
 13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.
  1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen,commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangenals aan de volgende voorwaarden is voldaan :
   1. het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en deopdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordthet commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;
   2. de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon;
   3. de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst.
  2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die deschouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie.Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorzienetotale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.
 14. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.
 15. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes,facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven ofvisuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.
 16. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddelingof moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op deplaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.
 17. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve ofvisuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via hetbetrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt terbeschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gestelddoor het bureau.
 18. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit vandeze tekst.
 19. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :
  Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
  Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 21
  1030 Brussel
  telefoon : 02-553 44 73
  fax :02-553 44 22
  e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
  Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeendeinbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.
 20. Klachten kunnen ook worden ingediend bij :
  Departement Werk en Sociale Economie
  Afdeling Inspectie
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 20
  1030 Brussel
  telefoon : 02 553 08 88
  fax : 02-553 42 71
  e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
 21. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten :
  Departement Werk en Sociale Economie
  Afdeling Inspectie
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 20
  1030 Brussel
  telefoon : 02-553 08 88
  fax : 02-553 42 71
  e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
  Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 totuitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.Brussel, 10 december 2010.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
  Ph. MUYTERS

Laatst bijgewerkt op 11/05/2023