Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en geldende cao’s en in het bijzonder met de wet van 24.07.1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers (‘Uitzendarbeidswet’).

2. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door NV JOB EXPERT (handelend onder de naam ‘GLOWI JOBS’) aan de gebruiker geschiedt onder de bijzondere voorwaarden overeengekomen bij de bestelling en onder de hierna bepaalde Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker.

3. Elke doorhaling, afwijking of wijziging van deze Voorwaarden dient voorafgaandelijk schriftelijk goedgekeurd te worden door GLOWI JOBS.

4. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 38quater van 14.07.1999 mag GLOWI JOBS de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

5. De gebruiker zal GLOWI JOBS alle nuttige informatie onverwijld en schriftelijk verstrekken bij aanvang en tijdens de duur van de overeenkomst en, in de gevallen door de wet vermeld, voor het bekomen van de vereiste vergunningen. De gebruiker is exclusief aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, kosten en/of schade hierdoor veroorzaakt zijn exclusief ten laste van de gebruiker en geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

6. De gebruiker verbindt er zich bovendien toe de voorschriften van het KB van 7.12.1983 in verband met de overuren te eerbiedigen. De gebruiker is exclusief verantwoordelijk aangezien GLOWI JOBS pas na het verstrijken van de volbrachte arbeid van de effectieve prestaties op de hoogte wordt gebracht.

7. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van GLOWI JOBS. Deze tewerkstelling gebeurt in ieder geval steeds onder strikte leiding en toezicht van de Belgische gebruiker en enkel bij kortlopende opdrachten. Directe en/of indirecte rechtzettingen, boetes en/of schade ingevolge het niet respecteren van deze bepaling zullen aan de gebruiker, die hiervoor exclusief verantwoordelijk is, integraal worden gefactureerd.

8. GLOWI JOBS is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.

9. GLOWI JOBS behoudt zich het recht voor zijn personeel terug te trekken in geval van laattijdige betaling, wanbetaling, niet naleving van de wetgeving, de goede zeden of de Voorwaarden door de gebruiker zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige vergoeding.

10. Op grond van art. 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker die eenzijdig en voor het verstrijken van de termijn de overeenkomst, waarvan hierboven sprake, beëindigt, ertoe gehouden aan GLOWI JOBS een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan de som der facturen die GLOWI JOBS zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt eveneens in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen GLOWI JOBS en de gebruiker die aan deze laatste is te wijten ten gevolge van een tekortkoming aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen of door onjuiste inlichtingen door hem verschaft bij het sluiten van de bewuste overeenkomst. GLOWI JOBS behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen.

11. Indien een gebruiker een tekort in de kwalificaties van de uitzendkracht bemerkt, dient hij deze, op straffe van verval, uiterlijk binnen de eerste vier prestatie-uren aan GLOWI JOBS mee te delen. GLOWI JOBS heeft het recht de uitzendkracht voor of gedurende de opdracht te vervangen door een persoon met dezelfde kwalificatie. In dat geval zal GLOWI JOBS de gebruiker daarvan op de meest adequate wijze op de hoogte brengen. Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 5 maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van GLOWI JOBS, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan GLOWI JOBS bij wijze van vergoeding voor geleden schade een bedrag betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht.

12. De gebruiker ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van GLOWI JOBS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker GLOWI JOBS hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van schadevergoeding door GLOWI JOBS aan de gebruiker.

13. Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat hij, overeenkomstig artikel 19 van de Uitzendarbeidswet, exclusief in voor de toepassing van de bepalingen der wetgeving in zake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden

14. De gebruiker is op grond van artikel 1384 § 3 van het Burgerlijk Wetboek exclusief aansprakelijk, voor al de schade berokkend door de uitzendkracht. GLOWI JOBS is niet aansprakelijk voor de betaling van de geldboetes die aan de uitzendkracht worden opgelegd in geval van overtreding van de verkeersreglementering: het is de gebruiker die als aansteller naast de uitzendkracht aansprakelijk is voor de betaling van de geldboetes. GLOWI JOBS is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van GLOWI JOBS is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. Bovendien is GLOWI JOBS niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan. Tenslotte gebeuren invorderingen van kosten ten gevolge van het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, eetmalen gebruikt in de kantine, geoorloofde aankopen, etc. zonder de bemiddeling van GLOWI JOBS.

15. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 19.02.1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan GLOWI JOBS over te maken. De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met GLOWI JOBS werd afgesloten.

16. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle vereiste dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk GLOWI JOBS verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

17. De gebruiker gaat de verplichting aan de uitzendkracht het genot te verlenen van dezelfde voordelen in natura als toegestaan aan zijn vast personeel, zoals kantine, dranken, vervoer, etc.. Wanneer bij afwezigheid van een bedrijfsrestaurant maaltijdcheques worden toegekend aan het personeel, zal ook de uitzendkracht van deze regeling genieten. GLOWI JOBS staat dan in voor de uitreiking van deze maaltijdcheques en zal deze expliciet als sociaal voordeel ten laste leggen van de gebruiker.

18. De werkonderbreking voor rust, eetmalen, etc., alsook de werkloze uren normaal door gebruiker aan zijn personeel vergoed (brugdagen bijvoorbeeld), zijn beschouwd als werkuren en als dusdanig gefactureerd.

19. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekende klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. De handtekening van de gebruiker op de periodieke prestatiestaten houdt de erkenning in van de juistheid van de gegevens die er op voorkomen en van de bewegende uitvoering van het werk door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekeningen van zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatiestaten niet kunnen betwisten. GLOWI JOBS dient derhalve de geldigheid van de handtekeningsbevoegdheid niet na te gaan. Bij gebreke aan ondertekening zal de gebruiker de niet-ondertekening niet te nadele van GLOWI JOBS kunnen inroepen en zal GLOWI JOBS de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

20. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties die voorkomen op de staat waarvan hierboven sprake en van de overeengekomen prijs. Alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende of verloonde uren dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, burgdagen, etc. worden eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

21. De prijzen zijn gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen. Behoudens tegenstellende vermelding zal de oorspronkelijke overeengekomen facturatieprijs worden vermenigvuldigd voor bijzondere prestaties (overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon –en feestdagen, etc.) met dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht die de opdracht uitoefent. Ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd. Een minimum van 4 uur per dag zal steeds in rekening van de gebruiker worden gebracht. De uitzendkracht bezorgt aan de gebruiker een prestatiefiche in drievoud, die door deze laatste zal worden vervolledigd en ondertekend, op het einde van de week of in de loop van de week indien de tijdelijke arbeid inmiddels een einde heeft genomen. De gebruiker houdt een kopie voor zich en zal de overige exemplaren aan GLOWI JOBS bezorgen, of draagt er zorg voor deze onmiddellijk aan GLOWI JOBS te zenden.

22. De facturen van GLOWI JOBS zijn contant betaalbaar bij ontvangst, netto, zonder disconto. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur en bij gebreke aan betaling binnen de 8 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door GLOWI JOBS zal het aangerekende bedrag van rechtswege worden vermeerderd met een interestvoet van 10% per jaar. en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de aangerekende bedragen, waarbij de minimale forfaitaire schadevergoeding 125 euro bedraagt. Wisselbrieven brengen hiervan geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van GLOWI JOBS in gevaar wordt gebracht, behoudt GLOWI JOBS zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

23. Elke factuur opgemaakt door GLOWI JOBS is door de gebruiker definitief aanvaard indien zij niet binnen de 5 dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden.

24. Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht, is exclusief van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, dan wel de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, afdeling Hasselt exclusief bevoegd.

Laatst bijgewerkt op 02/06/2023